Leerlingenzorg Oranje Nassauschool

Leerlingenzorg Oranje Nassauschool

Zorg voor de leerlingen

Elke basisschool heeft de plicht het onderwijs zo in te richten, dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Leerproblemen kunnen tegenwoordig sneller in kaart worden gebracht via het leerlingvolgsysteem (LVS). Soms kunnen problemen worden opgelost door de kinderen gedurende een bepaalde tijd individuele of extra aandacht te geven.Er wordt dan een individueel of groepshandelingsplan opgesteld, dit gaat altijd in overleg met de desbetreffende ouders. In zo'n handelingsplan staat bijvoorbeeld welke maatregelen er nodig zijn om het kind te helpen en door wie en wanneer dat moet worden gedaan. De voortgang wordt besproken tijdens de overleggesprekken tussen de leerkracht en de intern begeleider. Deze vinden zes keer per jaar plaats. Aansluitend worden er zorggesprekken met de ouders gepland. Wanneer de aangeboden hulp niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan wordt gezamenlijk gekozen voor een andere mogelijkheid om de leerling te helpen. De leerkracht en de intern begeleider kan daarbij ondersteuning krijgen van een onderwijsbegeleidingsdienst  (bijv. IJsselgroep). De te volgen stappen worden dan met de ouders besproken op het eerstvolgende zorggesprek.

Externe hulp

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met de ouders is het mogelijk extra hulp, van buitenaf, in te schakelen.De onderwijsbegeleidingsdienst (bijv. IJsselgroep) helpt ons op schoolniveau, in samenspraak met alle betrokkenen, te komen tot het juiste onderwijsaanbod van de leerling. Eventueel kan worden besloten tot een nader onderzoek door een externe deskundige (bijv. psychologisch onderzoek). Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders.

De interne begeleider coördineert de speciale hulp

De interne begeleider is de zorgverbredingscoördinator binnen de school en heeft o.a. als taak het bewaken van en hoe en wanneer de genormeerde toetsen worden afgenomen, het bijhouden van een leerlingvolgsysteem en het opzetten van verschillende plannen. De interne begeleider heeft 4 keer per jaar overleg met de onderwijsadviseur van de onderwijsbegeleidingsdienst. Een onderdeel van dit overleg is de bespreking van de toetsresultaten en knelpunten t.a.v. de leerlingenzorg. Dit gesprek kan eventueel leiden tot het maken van een handelingsplan voor een leerling/leerlingen en/ of voor de hele groep.

In het Visiedocument Passend Onderwijs vindt u het beleid van onze scholengroep t.a.v. Passend Onderwijs. Om het document in te zien, klik hier

In het schoolondersteuningsprofiel elders op de site vindt u een korte en krachtige weergave van de manier waarop wij kinderen hulp bieden en ondersteunen in hun ontwikkeling.