Leerplicht en verlof

Leerplicht en verlof

Voor het vrij vragen van een kind, kunt u dit formulier gebruiken. Lees ook de regeling hieronder.

Vrijaf vragen kan alleen indien dit niet in strijd is met de officële regeling volgens de leerplichtwet zoals hieronder vermeld:

1. Vakantieverlof (art. 13a)

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

- wegens de specifieke aard van het beroep het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Dit verlof:

- mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;

- mag niet langer duren dan tien dagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden (art. 14 lid 1)

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector te worden voorgelegd.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

- het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

- verhuizing (ten hoogste een dag);

- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);

- ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur);

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);

- bij 25-, 40 en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)

Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof aan voor meer dan 5 dagen achtereen, dan wijst de directeur/rector de aanvraag in principe af. Ouders kunnen dan indien gewenst, bij de leerplichtambtenaar nog nadere toelichting op het besluit krijgen.

N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen per schooljaar (art. 14 lid 3)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, zouden we dit graag van u vernemen. U kunt ons voor en na schooltijd bellen, liever niet tijdens de les. Wanneer een kind eerder uit school moet i.v.m. het bezoeken van de dokter of dergelijke vragen, verzoeken we u eveneens even te bellen of een briefje mee te geven. Op mondelinge verzoeken van kinderen kunnen we moeilijk ingaan.