Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

Wettelijk is geregeld dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. De MR is bevoegd over alle aangelegenheden betreffende de school voorstellen te doen aan het bestuur. Daarnaast geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies bij beleidswijzigingen en is er jaarlijks instemming van de MR nodig voor de schoolgids en het schoolplan. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Elke geleding bestaat uit drie personen. Naast de schoolgebonden medezeggenschapsraad kent de vereniging ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden (beleids)zaken besproken die alle scholen van de vereniging aangaan.

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

  • Mw. Ingrid Jonker
  • Mw. Marijke Slim
  • vacature

Personeelsgeleding:

  • Mw. Ellen Veldhuis
  • Mw. Janette Muller
  • Mw. Sonja Meijer